Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Produktivitātes zinātniskais institūts "Latvijas Universitātes domnīca LV PEAK" (LU domnīca LV PEAK) tika dibināts 2019. gada 25. novembrī.

Institūta pirmsākums ir 2018. gada 10 maijā dibinātais Latvijas Produktivitātes, Efektivitātes, Attīstības un Konkurētspējas forums (LV PEAK), kas tika izveidots Latvijas Universitātē pēc izcilu Latvijas pētnieku grupas iniciatīvas un ar misiju veicināt Produktivitātes padomes izveidi Latvijā. Šīs iniciatīvas pamatā bija Eiropas Savienības Padomes lēmums, kas tika izdots 2016. gada septembrī par Nacionālo produktivitātes padomju izveidi.

LV PEAK darbojās kā pētnieciska domnīca ar mērķi veikt neatkarīgu, objektīvu un zinātniski pamatotu mūsu valsts konkurētspējas analīzi un sniegt rekomendācijas Latvijas valdībai.

2018. gada 30. augustā Ekonomikas ministrija, Latvijas Universitāte un LV PEAK paraksta deklarāciju par sadarbību produktivitātes un konkurētspējas analīzes jomā (Deklarācija), lai veicinātu saikni starp akadēmisko un zinātnisko vidi un Ekonomikas ministriju, kā arī nodrošināt, ka ministrijas sagatavotie produktivitātes un konkurētspējas veicinošie pasākumi un reformas tiktu vispusīgi izdiskutētas un balstītos uz izsvērtu neatkarīgu analīzi. Puses apņemas sadarboties produktivitātes un konkurētspējas analīzes jomā. LV PEAK apņemas: iespēju robežās nodrošināt Ministrijas interesējošo ar produktivitāti un konkurētspēju saistīto tēmu izpēti bakalauru, maģistra, doktorantu darbos un mācībspēku publikācijās; reizi gadā organizēt produktivitātes problēmām veltīto konferenci un sagatavot produktivitātes ziņojumu un rekomendācijas politikas veidošanai tautsaimniecības un nozaru griezumā. Savukārt Ekonomikas ministrija apņemas iesniegt LV PEAK ieteicamo tēmu sarakstu zinātnisko darbu un publikāciju gatavošanai, kā arī iespēju robežās veikt šo darbu recenzēšanu un veicināt pētnieciskā darba finansēšanu. Ekonomikas ministrija arī apņemas LV PEAK un Latvijas Universitātes pārstāvjus aicināt piedalīties darba grupās un semināros, kas saistīti ar produktivitāti un konkurētspēju veicinošas politikas izstrādi.

Saskaņā ar noslēgto Deklarāciju, 2018. gada novembrī LV PEAK organizē starptautisku semināru “Produktivitāte un konkurētspēja Baltijas un Ziemeļvalstīs” ar mērķi turpināt diskusijas Latvijā par produktivitātes un konkurētspējas jautājumiem, kā arī veicināt starptautisko sadarbību ar Baltijas un Ziemeļvalstīm. Seminārā piedalās augsta līmeņa ministriju pārstāvji, biznesa organizāciju eksperti, ekonomisti, zinātnieki un pārstāvji no Ziemeļvalstīm, Lietuvas un Jaunzēlandes. Galvenie apspriestie jautājumi ir produktivitātes dinamika un politikas, kas to atbalsta, produktivitātes padomju loma un starptautiskā sadarbība.

2019. gada februārī LU 77. starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros LV PEAK organizē īpašu sekciju "Produktivitātes celšana: iespējas un praktiskie risinājumi", lai turpinātu diskusiju par produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšanas aspektiem un atbilstošas politikuas pasākumiem Latvijā. Sekcijas darbā piedalās ne tikai zinātnieki, bet arī politiķi, NVO pārstāvji un uzņēmēji. Īpašās sekcijas darba rezultātā tiek izdarīti šādi secinājumi:

  1. LV PEAK sniedz reālu ieguldījumu Latvijai nozīmīgu produktivitātes paaugstināšanas problēmu risināšanā, apkopojot zinātniski pamatotus priekšlikumus un ierosinājumus;
  2. Sekcija tika organizēta Nacionālā produktivitātes dialoga formātā, parakstītās deklarācijas ietvaros. Tas ļāva koncentrēt diskusiju uz konkrētiem ar produktivitāti saistītiem jautājumiem, un tika padziļināti definētas un analizētas aktuālās nacionālās produktivitātes un konkurētspējas problēmas;
  3. Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes darbinieki un doktoranti tiek veiksmīgi iesaistīti produktivitātes izpētē;
  4. Tika ieteikts publicēt rakstu krājumu, par pamatu izmantojot konferencē prezentētos referātus un uzaicinot autorus no starptautiskajām institūcijām. Tā rezultātā 2019. gada maijā tika publicēta recenzēta zinātniskā monogrāfija “Produktivitātes celšana: tendencies un nākotnes izaicinājumi”.

LV PEAK 2019. gada septembrī iesniedz Latvijas valdībai pirmo produktivitātes ziņojumu un ar produktivitāti saistītās politikas ieteikumus.

2019. gada 29. oktobrī, pamatojoties uz Eiropas Savienības Padomes lēmumu un, ņemot vērā to, ka LV PEAK jau īsteno Nacionālās produktivitātes padomes lomu un pilda galvenos uzdevumus – veic ar produktivitāti saistītu jautājumu neatkarīgu analīzi, nodrošina pētījumu rezultātu pieejamību publiskajā telpā, sniedz vērtīgu ieguldījumu politikas debatēs valstī un rosina produktivitāti veicinošas reformas - Latvijas Republikas Ministru kabinets izvirza “Latvijas Universitātes domnīcu LV PEAK” par Latvijas Nacionālo produktivitātes padomi un deleģē pārstāvēt Latviju Eiropas Savienības dalībvalstu produktivitātes padomju tīklā.