Latvijas Universitātes domnīca LV PEAK un Ekonomikas ministrija projekta ietvaros sadarbojas, lai paaugstinātu sabiedrības izpratni par izaicinājumiem produktivitātes jomā un sekmētu darbības, kas nepieciešamas ekonomikas transformācijai uz augstākas pievienotās vērtības radīšanu, atbildot uz izaicinājumiem un iespējām starptautiskajos tirgos un nodrošinot eksporta potenciāla kāpināšanu.

Nodevumi

Pētījuma mērķis:

Apsteidzošo indikatoru rīka izveide (t. sk. izmantojot alternatīvos datu avotus) attīstības tendenču analīzei un datos balstītu lēmumu pieņemšanai, kā arī priekšlikumu izstrāde sistemātiskas pieejas veidošanai datu analizē publiskajā sektorā.

Apsteidzošo indikatoru rīka izveide, t.sk. atvērto datu izmantošana u.c. alternatīvi risinājumi reālā laika ekonomikas monitoringam (inovācijas, eksports, produktivitāte) (PDF)


  • 2022. gada 12. oktobrī tika rīkots vebinārs, lai apspriestu pētījuma iestrādes un noskaidrotu ieinteresēto pušu viedokli par pētījumu “Apsteidzošo indikatoru rīka izveide, t.sk. atvērto datu izmantošana u.c. alternatīvi risinājumi reālā laika ekonomikas monitoringam (inovācijas, eksports, produktivitāte)”. 

­­Vebināra prezentācija

Vebināra video:

Pētījuma mērķis:

Izvērtēt inflācijas ietekmi uz investīcijām un sagatavot priekšlikumus investīcijām produktivitātes veicināšanā.

Inflācijas ietekme uz investīcijām un priekšlikumi investīcijām produktivitātes veicināšanā (PDF)


  • 2022. gada 4. novembrī tika rīkots vebinārs, lai apspriestu pētījuma iestrādes un noskaidrotu ieinteresēto pušu viedokli par pētījumu “Inflācijas ietekme uz investīcijām un priekšlikumi investīcijām produktivitātes veicināšanā”

Vebināra prezentācija

Vebināra video:

Pētījuma mērķis:

Detalizētākā veidā apskatīt zaļo kursu – virzību uz klimatneitralitāti 2050.gadā, kā arī iezīmēt stratēģiskos investīciju virzienus eksporta potenciāla attīstībai un apzināt nākotnes tehnoloģijas un investīciju projektus Latvijai, kas stiprinātu visas tautsaimniecības attīstību.

Zaļais kurss – virzība uz klimatneitralitāti 2050.gadā. Stratēģiskie investīciju virzieni eksporta potenciāla attīstībai. Nākotnes tehnoloģijas un investīciju projekti Latvijai (PDF)


  • 2022. gada 24. novembrī tika rīkots vebinārs, lai apspriestu pētījuma iestrādes un noskaidrotu ieinteresēto pušu viedokli par pētījumu “Zaļais kurss – virzība uz klimatneitralitāti 2050.gadā. Stratēģiskie investīciju virzieni eksporta potenciāla attīstībai. Nākotnes tehnoloģijas un investīciju projekti Latvijai”. 

­­Vebināra prezentācija

Vebināra video: