• Šteinbuka, I., Yinglu Xu. Economic consequences of populism and false perceptions/Populisma un nepatiesu priekšstatu ekonomiskās sekas. Monograph “The Strength of Latvia for the Long-term Development/Latvijas spēks ilgi pastāvēt”. Editor: Baiba Rivža. 2022, ISBN 978-9984-48-394-8/ ISBN 978-9984-48-394-4. pp.334-360/332-358.

Publikācija ir tapusi zinātniskā projekta "Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un to risinājumi starptautiskā kontekstā" (2018-2022) ietvaros. VPP "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspejai". Projekta vadītāja: akad. Baiba Rivža. Kolektīvā monogrāfija ir saņēmusi Latvijas Zinātņu akadēmijas atzinības rakstu un atzīta par vienu no 10 nozīmīgākajiem sasniegumiem zinātnē 2022.gadā.