“Latvijas produktivitātes ziņojumā 2021” ir analizēti produktivitātes faktori un dinamika, precizēti Latvijas ekonomikas attīstības ilgtermiņa scenāriji, kā arī padziļināti ir pētīta attālinātā darba ietekme uz produktivitāti. Ziņojumā ir sniegtas rekomendācijas politikas veidotājiem.

Pirms ziņojuma iesniegšanas valdībai un Eiropas Komisijai 2020.gada 2.decembrī tas tika prezentēts konferencē “Produktivitātes dialogs-2021” plašam partneru lokam.

Ziņojums sastāv no 2 nodaļām. 1.nodaļā ir analizēti Latvijas produktivitātes dinamika un faktori, ilgtermiņa attīstības scenāriji. 2.nodaļā ir raksturotas attālinātā darba attīstības tendences un tā ietekme uz produktivitāti, kā arī politikas izaicinājumi un politikas virzieni attālinātā darba veicināšanai. Ziņojuma nobeigumā ir doti secinājumi un priekšlikumi politikas uzlabošanai.

Latvijas produktivitātes ziņojums 2021 (PDF)

“Latvijas produktivitātes ziņojums 2020” ietver zinātnisko pamatojumu par uzņēmumu produktivitāti veicinošiem valsts atbalsta kritērijiem. Kritēriji tika izstrādāti, balstoties uz ORBIS datubāzes analīzi par Latvijas uzņēmumu rādītājiem. Turpmāk produktivitātes ziņojumi tiks izstrādāti reizi gadā ar mērķi veikt neatkarīgu, objektīvu un zinātniski pamatotu konkurētspējas un produktivitātes analīzi, un izstrādātu politikas ieteikumus Latvijas valdībai.

Latvijas produktivitātes ziņojums 2020 (PDF)