MONOGRĀFIJA

Kolektīvā monogrāfija ir saņēmusi Latvijas Zinātņu akadēmijas atzinības raktu un un ir atzīta par vienu no 10 nozīmīgākajiem sasniegumiem zinātnē 2021.gadā.


PUBLIKĀCIJAS

  • Balodis, R., & Danovskis, E. “Problems of the functionality of collegial government institutions during the COVID-19 pandemic and solutions for the future”. Journal of the University of Latvia “Law”
  • Danovskis, E. “Perspectives of the use of videocalls in communication bettween the government and private persons”. Latvijas Universitātes 2021. gada starptautiskās konferences tiesību zinātnes sekcijas rakstu krājums
  • Edited by I.Pilvere (team of 29 authors) Restructuring local food chains and strengthening resilience during crisis and post-crisis in Latvia, SIA Drukātava, Jelgava, 2021, 464p. (Vietējo pārtikas ķēžu pārstrukturizēšana un noturības stiprināšana krīzes un pēckrīzes laikā Latvijā. (2021). Autoru kolektīvā zinātniskā monogrāfija, galvenā redaktore Irina Pilvere, Latvijas Lauksaimniecības universitāte un Dārzkopības institūts, SIA Drukātava, Jelgava, 464 lpp.
  • Kasperovica L., Lace N., 2021. Factors influencing companies’ positive financial performance in digital age: a Meta-Analysis. Journal: "Entrepreneurship and Sustainability Issues"
  • Oganisjana, K., Lace, N. "Putting into action crisis-driven business solutions during COVID-19 pandemic"/ Proceedings of the 12th International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics (IMCIC 2021), 9-12 March 2021, pp, 89-93, ISBN: 978-1-950492-50-3 (Volume II), Pētījumu rezultātu par COVID-19 ietekmi uz uzņēmumu uzvedību apkopošana papildu referātos konferencēs, IMIC2021 (marts)